தலைப்பு

ஞாயிறு, 7 ஜூலை, 2019

ஸ்ரீ சத்ய சாயி அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி (சத்ய சாயி 108)


பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி


1.        ஓம் ஸ்ரீ பகவான் சத்ய சாயி பாபாய நம:
2.        ஓம் ஸ்ரீ சாயி சத்ய ஸ்வரூபாய நம:
3.        ஓம் ஸ்ரீ சாயி சத்ய தர்ம பராயணாய நம:
4.        ஓம் ஸ்ரீ சாயி வரதாய நம:
5.        ஓம் ஸ்ரீ சாயி சத் புருஷாய நம:
6.        ஓம் ஸ்ரீ சாயி சத்ய குணாத்மனே நம:
7.        ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாது வர்தனாய நம:
8.        ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாது ஜன போஷணாய நம:
9.        ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வக்ஞாய நம:
10.      ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ ஜன ப்ரியாய நம:
11.      ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ சக்தி மூர்த்தயே நம:
12.      ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வேசாய நம:

13.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ சங்க பரித்தியாகினே நம:
14.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வாந்தர்யாமினே நம:
15.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹிமாத்மனே நம:
16.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹேஸ்வர ஸ்வரூபாய நம:
17.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பர்த்தி கிராமோத்பாவாய நம:
18.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பர்த்தி க்ஷேத்ர நிவாசினே நம:
19.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி யஸஹ்காய ஷிரடி வாசினே நம:
20.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜோடி ஆதிபள்ளி சோமப்பாய நம:
21.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பாரத்வாஜ ரிஷி கோத்ராய நம:
22.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த வத்சலாய நம:
23.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபாந்தராத்மனே நம:
24.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அவதார மூர்த்தயே நம:
25.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ பய நிவாரிணே நம:
26.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆபஸ்தம்ப ஸூத்ராய நம:
27.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபயப்பிரதாய நம:
28.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ரத்னாகர வம்சோத்பவாய நம:
29.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஷிரடி சாயி அபேத சக்த்யாவதாராய நம:
30.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சங்கராய நம:
31.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஷிரடி சாயி மூர்த்தயே நம:
32.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி துவாரகாமாயி வாசினே நம:
33.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சித்ராவதி தட புட்டபர்த்தி விஹாரிணே நம:
34.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சக்தி பிரதாய நம:
35.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சரணாகத திராணாய நம:
36.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆனந்தாய நம:
37.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆனந்த தாய நம:
38.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆர்த்த திராண பராயணாய நம:
39.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனாத நாதாய நம:
40.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அசஹாய சஹாயாய நம:
41.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோக பாந்தவாய நம:
42.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோக ரக்ஷா பராயணாய நம:
43.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோக நாதாய நம:
44.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீன ஜன போஷணாய நம:
45.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி மூர்த்தி திரய ஸ்வரூபாய நம:
46.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி முக்தி பிரதாய நம:
47.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி கலுஷ விதூராய நம:
48.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி கருணாகராய நம:
49.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வாதாராய நம:
50.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ ஹ்ருத் வாசினே நம:
51.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ புண்ய ஃபல பிரதாய நம:
52.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ பாப க்ஷயகராய நம:
53.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ ரோக நிவாரிணே நம:
54.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ பாத ஹராய நம:
55.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனந்த நுத கர்த்ருணே நம:
56.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதி புருஷாய நம:
57.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதி சக்தயே நம:
58.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபரூப சக்தயே நம:
59.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அவ்யக்த ரூபிணே நம:
60.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி காம குரோத துவம்சினே நம:
61.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி கனகாம்பர தாரிணே நம:
62.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அத்புத சர்யாய நம:
63.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆபத் பாந்தவாய நம:
64.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பிரேமாத்மனே நம:
65.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பிரேம மூர்த்தயே நம:
66.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பிரேம பிரதாய நம:
67.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பிரியாய நம:
68.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த பிரியாய நம:
69.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த மந்தாராய நம:
70.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த ஜன ஹ்ருதய விஹாராய நம:
71.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த ஜன ஹ்ருதயாலயாய நம:
72.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த பராதீனாய நம:
73.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தி ஞான ப்ரதீபாய நம:
74.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தி ஞான பிரதாய நம:
75.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுக்ஞான மார்க்க தர்சகாய நம:
76.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான ஸ்வரூபாய நம;
77.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி கீதா போதகாய நம:
78.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான சித்தி தாய நம:
79.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுந்தர ரூபாய நம:
80.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி புண்ய புருஷாய நம:
81.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஃபல பிரதாய நம:
82.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி புருஷோத்தமாய நம:
83.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி புராண புருஷாய நம:
84.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அதீதாய நம:
85.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி காலாதீதாய நம:
86.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சித்தி ரூபாய நம:
87.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சித்த சங்கல்பாய நம:
88.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆரோக்கிய பிரதாய நம:
89.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அன்ன வஸ்த்ர தாய நம:
90.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சம்சார துக்க க்ஷயகராய நம:
91.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வாபீஷ்ட பிரதாய நம:
92.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி கல்யாண குணாய நம:
93.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி கர்ம துவம்சினே நம:
94.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாது மானச சோபிதாய நம:
95.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ மத சம்மதாய நம:
96.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாது மானச பரிசோதகாய நம:
97.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாதகானுக்ரஹ வட விருக்ஷ பிரதிஷ்டாபகாய நம:
98.    ஓம் ஸ்ரீ சாயி சகல சம்சய ஹராய நம:
99.    ஓம் ஸ்ரீ சாயி சகல தத்வ போதகாய நம:
100.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி யோகீஸ்வராய நம:
101.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி யோகீந்த்ர வந்திதாய நம:
102.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ மங்கள கராய நம:
103.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி சர்வ சித்தி பிரதாய நம:
104.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆபந் நிவாரிணே நம:
105.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆர்த்தி ஹராய நம:
106.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாந்த மூர்தயே நம:
107.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுலப பிரசன்னாய நம:
108.  ஓம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ பகவான் சத்ய சாயி பாபாய நம:

              ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:
       சமஸ்த லோகா: சுகினோ பவந்து
(அனைத்துலகோரும் இன்புற்றிருக்கட்டும்)


4 கருத்துகள்: