தலைப்பு

ஞாயிறு, 7 ஜூலை, 2019

ஸ்ரீ சத்ய சாயி சஹஸ்ர நாமாவளி (சத்ய சாயி 1008)


Sri Sathya Sai Sahasra Namavali
 (Sathya Sai 1008)


01.     ஓம் ஸ்ரீ சத்ய சாயி  சத்குரவே நம:
02.     ஓம் ஸ்ரீ பகவான் சத்ய சாயி பாபாய நம:
03.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அகார ரூபாய நம:
04.      ஓம் ஸ்ரீ சாயி அகல்மஷாய நம:
05.      ஓம் ஸ்ரீ சாயி அகண்ட பரிபூர்ண சச்சிதானந்தாய நம:
06.   ஓம் ஸ்ரீ சாயி அகிலாண்டகோடி பிரம்மாண்ட நாயகாய நம:  
07.      ஓம் ஸ்ரீ சாயி அகிலாதாராய நம:
08.      ஓம் ஸ்ரீ சாயி அகிலேஸ்வராய நம:
09.      ஓம் ஸ்ரீ சாயி அகணித குணாய நம:
10.      ஓம் ஸ்ரீ சாயி அக்ரகண்யாய நம:
11.      ஓம் ஸ்ரீ சாயி அசஞ்சலாய நம:
12.      ஓம் ஸ்ரீ சாயி அசிந்த்யாய நம:
13.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அசிந்த்யசக்தயே நம:
14.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அச்யுதாய நம:
15.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அணவே நம:
16.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அதிரூபலாவண்ய ஸ்வரூபாய நம:
17.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அதிசுந்தர வதனாய நம:
18.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அதிப்ரேம பிரதர்சகாய நம:
19.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அதீதாய நம:
20.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அதுலாய நம:
21.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அத்யுத் தாராய நம:
22.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அத்புத சர்யாய நம:
23.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அத்புத விக்ரஹாய நம:
24.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அத்ருஷ்யாய நம:
25.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அர்த்த நாரீஸ்வராய நம:
26.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனந்தாய நம:
27.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனகாய நம:
28.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனந்த கல்யாண குணாய நம:
29.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனந்த நுத கீர்த்தனாய நம:
30.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனந்த செளக்யதாய நம:
31.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அன்ன வஸ்த்ரதாய நம:
32.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அநாதநாதாய நம:
33.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அநாத வத்ஸலாய நம:
34.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அநாத ரக்ஷகாய நம:
35.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனாதி நிதனாய நம:
36.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனாமயாய நம:
37.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனிவிருத்தாத்மனே நம:
38.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனுக்ரஹ கர்த்ரே நம:
39.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அனேக மூர்த்தயே நம:
40.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அந்தர்யாமினே நம:
41.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அந்தஹ்கரண சுத்தி ப்ரதாய நம:
42.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபராஜிதாய நம:
43.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபரூப சக்தயே நம:
44.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபவர்க ப்ரதாயகாய நம:
45.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபம்ருத்யு நாசகாய நம:
46.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபாந்தராத்மனே நம:
47.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபார சக்தயே நம:
48.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபூர்வ சக்தயே நம:
49.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அப்ரமேயாய நம:
50.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபய ப்ரதாய நம:
51.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபய ஹஸ்தாய நம:
52.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபிலாஷ ப்ரசாதகாய நம:
53.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபீஷ்ட தாயகாய நம:
54.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அபேதானந்த ப்ரதாய நம:
55.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அமராய நம:
56.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அமரப்ரபவே நம:
57.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அமராதீஸ்வராய நம:
58.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அமலாய நம:
59.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அமர்த்யாய நம:
60.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அமித பராக்ரமாய நம:
61.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அமித நாசனாய நம:
62.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அம்ருதாய நம:
63.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அம்ருத வர்ஷிணே நம:
64.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அம்ருத பாஷிணே நம:
65.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அமோக ஸம்பன்னாய நம:
66.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அரவிந்தாக்ஷாய நம:
67.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அருணாசலாய நம:
68.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அரூபா வ்யக்தாய நம:
69.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அரோக த்ருடகாத்ர ப்ரஸாதகாய நம:
70.    ஓம் ஸ்ரீ சாயி     அலங்க்ருத கேசாய நம:
71.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அவதார மூர்த்தயே நம:
72.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அவிக்ன காரகாய நம:
73.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அவ்யக்தாய நம:
74.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அவ்யக்த ரூபாய நம:
75.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அவ்யயாய நம:
76.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அசக்ய ரஹிதாய நம:
77.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அசேஷ ஜனவந்த்யாய நம:
78.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அக்ஷயாய நம:
79.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அஷ்ட ஸித்தி ப்ரதாய நம:
80.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அக்ஷோப்யாய நம:
81.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அஸஹாய ஸஹாயாய நம:
82.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அக்ஞான நாசனாய நம:
83.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அஹங்கார நாசனாய நம:
84.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி அம்புஜ லோசனாய நம:
85.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆகம ஸம்ஸ்துதாய நம:
86.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதங்க நிக்ரஹாய நம:
87.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதிசேஷ சயனாய நம:
88.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆர்த்தத்ராண பராயணாய நம:
89.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆர்த்த ஸம்ரக்ஷண தீக்ஷிதாய நம:
90.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆர்த்தி ஹராய நம:
91.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆத்மானந்தாய நம:
92.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆத்ம ஸ்வரூபாய நம:
93.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆத்ம தத்வ போதகாய நம:
94.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆத்ம ரமணாய நம:
95.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆத்மானாத்ம விசார போதகாய நம:
96.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதர்ச புருஷாய நம:
97.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதி புருஷாய நம:
98.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதி சக்தயே நம:
99.     ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதி தேவாய நம:
100.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதி வஸ்தவே நம:
101.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதி கூர்மாய நம:
102.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதி வராஹாய நம:
103.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆத்யாய நம:
104.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆத்யந்த ரஹிதாய நம:
105.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதார சக்தயே நம:
106.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதார நிலயாய நம:
107.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆதிவ்யாதி ஹராய நம:
108.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆட்யாய நம:
109.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆனந்தாய நம:
110.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆனந்ததாய நம:
111.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆனந்த பரிதாய நம:
112.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆனந்த ப்ரஸாதகாய நம:
113.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆனந்த ரூபாய நம:
114.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆபத் பாந்தவாய நம:
115.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆபந்நிவாரகாய நம:
116.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆபஸ்தம்ப ஸூத்ராய நம:
117.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆரோக்ய ப்ரதாய நம:
118.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆசாபாச நாசகாய நம:
119.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆச்ரித ரக்ஷகாய நம:
120.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆச்ரித வத்ஸலாய நம:
121.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆச்சர்ய ரூபாய நம:
122.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆச்சர்ய ப்ரவர்த்தகாய நம:
123.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆஹ்லாத வதனாய நம:
124.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஆஞ்ஜனேயாய நம:
125.ஓம் ஸ்ரீ சாயி இகார ரூபாய நம:
126.ஓம் ஸ்ரீ சாயி இதிஹாஸ ஸ்துதி ச்ருதாய நம:
127.ஓம் ஸ்ரீ சாயி இந்த்ராதி ப்ரியாய நம:
128.ஓம் ஸ்ரீ சாயி இந்த்ர போக பலப்ரதாய நம:
129.ஓம் ஸ்ரீ சாயி இச்சாசக்தி ஞானசக்தி ஸ்வரூபாய நம:
130.ஓம் ஸ்ரீ சாயி இஷ்டாய நம:
131.ஓம் ஸ்ரீ சாயி இஷ்டமூர்த்தி பலப்ரதாய நம:
132.ஓம் ஸ்ரீ சாயி இஷ்டேஷ்ட வரதாய நம:
133.ஓம் ஸ்ரீ சாயி இஷ்டகாம்ய பலப்ரதாயகாய நம:
134.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஈதிபீதி ஹராய நம:
135.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஈப்ஸிதார்த்த ப்ரதாயகாய நம:
136.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஈஸ்வராய நம:
137.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஈசானாய நம:
138.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஈஸ்வராம்பா ஸுதாய நம:
139.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஈஷணத்ரய வர்ஜிதாய நம:
140.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உத்தமாய நம:
141.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உத்தம குண ஸம்பன்னாய நம:
142.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உத்க்ருஷ்டாய நம:
143.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உத்ஸாஹாய நம:
144.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உதாராய நம:
145.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உதார கீர்த்தயே நம:
146.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உதீ ப்ரஸாதினே நம:
147.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உபதேஷ்ட்ரே நம:
148.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உபத்ரவ ஹரணாய நம:
149.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உபாதி நிவர்தகாய நம:
150.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உன்மத்தாய நம:
151.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உன்மேஷாய நம:
152.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உமா மஹேஸ்வர ஸ்வரூபாய நம:
153.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உரகாதி ப்ரியாய நம:
154.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உரக விபூஷணாய நம:
155.ஓம் ஸ்ரீ சாயி உஷ்ண சமனாய நம:
156.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஊர்ஜ பாலகாய நம:
157.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஊர்ஜகதி தாயகாய நம:
158.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஊர்ஜஸ்வலாய நம:
159.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஊர்ஜிதாய நம:
160.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஊர்ஜித சாஸனாய நம:
161.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஊர்ஜிதோதாராய நம:
162.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ருஜுகராய நம:
163.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ருஜுரூபாய நம:
164.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ருஜுமார்க ப்ரதர்சகாய நம:
165.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ருணத்ரய விமோசனாய நம:
166.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ருஷிதேவகண ஸ்துத்யாய நம:
167.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஏகபதயே நம:
168.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஏகஸ்மை நம:
169.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஏகாண்டாய நம:
170.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஏகாந்தாய நம:
171.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஏகேஸ்வராய நம:
172.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஏநெளக நாசனாய நம:
173.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஐஸ்வர்யாய நம:
174.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஐஸ்வர்ய தாயகாய நம:
175.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஓம்கார ரூபாய நம:
176.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஓம்கார காத்ராய நம:
177.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஓம்கார ப்ரியாய நம:
178.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஓம்கார பரமார்த்தாய நம:
179.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஓம்காராய நம:
180.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஒளதும்பராய நம:
181.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஒளதார்யாய நம:
182.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஒளதார்ய சீலாய நம:
183.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஒளஷத கராய நம:
184.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கர்ப்பூர காந்தி தவளித சோபாய நம:
185.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கமனீயாய நம:
186.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கர்ம த்வம்ஸினே நம:
187.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கர்மதாய நம:
188.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கர்மயோக விசாரதாய நம:
189.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கருணாகராய நம:
190.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கருணா ஸாகராய நம:
191.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கருணா நிதயே நம:
192.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கருணாரஸ ஸம்பூர்ணாய நம:
193.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கருணாபூர்ண ஹ்ருதயாய நம:
194.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கலாநிதயே நம:
195.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கலாதாராய நம:
196.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கலியுக வரதாய நம:
197.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கலி கல்மஷ நாசினே நம:
198.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கலிதாப ஹ்ருதே நம:
199.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கலுஷவிதூராய நம:
200.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கல்யாண குணாய நம:
201.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கல்ப தரவே நம:
202.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கல்பாந்தகாய நம:
203.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கல்மஷ த்வம்ஸினே நம:
204.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கவி புங்கவாய நம:
205.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கனகாம்பர தாரிணே நம:
206.ஓம் ஸ்ரீ சாயி களங்க ரஹிதாய நம:
207.ஓம் ஸ்ரீ சாயி காம ரூபாய நம:
208.ஓம் ஸ்ரீ சாயி காம நாசாய நம:
209.ஓம் ஸ்ரீ சாயி காமக்ரோத த்வம்ஸினே நம:
210.ஓம் ஸ்ரீ சாயி காமித பலதாயகாய நம:
211.ஓம் ஸ்ரீ சாயி காரணாய நம:
212.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கார்ய காரணாய நம:
213.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கார்ய காரண நிர்முக்தாய நம:
214.ஓம் ஸ்ரீ சாயி காருண்ய மூர்த்தயே நம:
215.ஓம் ஸ்ரீ சாயி காலாய நம:
216.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கால காலாய நம:
217.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கால கண்டாய நம:
218.ஓம் ஸ்ரீ சாயி காலாதீதாய நம:
219.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கால தர்ப்ப தமனாய நம:
220.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கால பைரவாய நம:
221.ஓம் ஸ்ரீ சாயி காஷாயாம்பர தாரிணே நம:
222.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குபேராய நம:
223.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குமார குருவராய நம:
224.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குவலேக்ஷணாய நம:
225.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குசலாய நம:
226.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கூடஸ்தாய நம:
227.ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ருதக்ஞாய நம:
228.ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ருபா நிதயே நம:
229.ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ருபா கராய நம:
230.ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ருஷ்ணாய நம:
231.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கேசவாய நம:
232.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கேசவ மாதவ ஸ்ரீ ஹரி ரூபாய நம:
233.ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்லேச நாசனாய நம:
234.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கைலாஸ நாதாய நம:
235.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கைலாஸ பதயே நம:
236.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கைவல்ய தாயினே நம:
237.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கோமளாங்காய நம:
238.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கோடி ஸூர்ய ஸமப்ரபாய நம:
239.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கோலாஹல ப்ரியாய நம:
240.ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ரோத நாசனாய நம:
241.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கரதாப ஹராய நம:
242.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கலநிக்ரஹாய நம:
243.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கேசர ஸ்துதாய நம:
244.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கேசர ஜன ப்ரியாய நம:
245.ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்யாதாய நம:
246.ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்யாதிப்ரதாயகாய நம:
247.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கம்பீராய நம:
248.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கங்காதராய நம:
249.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கணபதயே நம:
250.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கணநீய குணாய நம:
251.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கணநீய சரித்ராய நம:
252.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கத்ய பத்ய ப்ரியாய நம:
253.ஓம் ஸ்ரீ சாயி காத்ர க்ஷேத்ராய நம:
254.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கான ப்ரியாய நம:
255.ஓம் ஸ்ரீ சாயி காயத்ரீ தீக்ஷா தாயகாய நம:
256.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கீதா போதகாய நம:
257.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கீதோத்தாரணாய நம:
258.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கீர்வாண ஸம்ஸேவ்யாய நம:
259.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குணநிதயே நம:
260.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குணவர்தனாய நம:
261.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குணஸ்ரேஷ்டாய நம:
262.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குணக்ஞாய நம:
263.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குணாகராய நம:
264.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குணாத்மனே நம:
265.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குணாதீதாய நம:
266.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குணார்ணவாய நம:
267.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குருவராய நம:
268.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குரு ஸ்ரேஷ்டாய நம:
269.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குஹ்யாய நம:
270.ஓம் ஸ்ரீ சாயி குஹாய நம:
271.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கோவிந்தாய நம:
272.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கோபாலாய நம:
273.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கோதாவரீ தீரவாஸினே நம:
274.ஓம் ஸ்ரீ சாயி கனகம்பீர கோஷணாய நம:
275.ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ருணா நிதயே நம:
276.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சந்த்ர கலாய நம:
277.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சந்த்ர சேகராய நம:
278.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சந்த்ரார்க கோடி ஸத்ருசாய நம:
279.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சஞ்சல நாசனாய நம:
280.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சதுராய நம:
281.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சதுஷ்ஷஷ்டி கலாநிதயே நம:
282.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சதுர்வேத ஸம்பன்னாய நம:
283.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சதுர்வேத சிரோரத்னாய நம:
284.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சரிதாம்ருத ஸாகராய நம:
285.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாரு ரூபாய நம:
286.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாரு சீலாய நம:
287.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சித் ஸ்வரூபாய நம:
288.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சித்த விருத்தி சுத்தி கராய நம:
289.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சித்ராவதீ தட புட்டபர்த்தி விஹாரிணே நம:
290.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சிதம்பரேசாய நம:
291.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சிதாபாஸாய நம:
292.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சிதாநந்தாய நம:
293.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சித்ரூபாய நம:
294.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சின்மயாய நம:
295.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சைதன்யாய நம:
296.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சைத்ராய நம:
297.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சன்னத்ரை குண்ய ரூபாய நம:
298.ஓம் ஸ்ரீ சாயி சேதிதாகில பாதகாய நம:
299.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகத் குரவே நம:
300.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகத் பூஜ்யாய நம:
301.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்ரேஷ்டாய நம:
302.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகத் பதயே நம:
303.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகத் ரக்ஷகாய நம:
304.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகத் ப்ரியாய நம:
305.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகத் ஸாக்ஷிணே நம:
306.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகத் ஸேவ்யாய நம:
307.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகத் விபவே நம:
308.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகதீசாய நம:
309.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகதுத்தாரகாய நம:
310.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜக3தா3னந்த3ஜனகாய நம:
311.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜக3ந்நாதா2ய நம:
312.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகந்மயாய நம:
313.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜகந்மோஹனாய நம:
314.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜன ப்ரியாய நம:
315.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜனாஸ்ரயாய நம:
316.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜன ஜன்ம நிபர்ஹணாய நம:
317.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜன ஜாட்யாபஹாரகாய நம:
318.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜனார்தனாய நம:
319.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜராமரண வர்ஜிதாய நம:
320.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜபா குஸும ஸங்காசாய நம:
321.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜயினே நம:
322.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜயப்ரதாய நம:
323.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜாக்ரதே நம:
324.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜாதிமத பேத பஞ்ஜனாய நம:
325.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜிதாய நம:
326.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜிதக்லேசாய நம:
327.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜிதேந்த்ரியாய நம:
328.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜீவாதாராய நம:
329.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜ்யோதிர்மயாய நம:
330.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜ்யோதி ப்ரகாசாய நம:
331.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜ்யோதி ஸ்வரூபாய நம:
332.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஜோடி ஆதி பல்லி ஸோமப்பாய நம:
333.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்கசாஸ்த்ர பண்டிதாய நம:
334.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தத்பராய நம:
335.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தத் புருஷாய நம:
336.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தபோ மயாய நம:
337.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தபோ ரூபாய நம:
338.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தபோ நிதயே நம:
339.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தபோவன ப்ரதாத்ரே நம:
340.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தாபத்ரய நிர்முக்தாய நம:
341.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தாபஸ ஹ்ருத்வாஸினே நம:
342.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தாரக ஸ்வரூபாய நம:
343.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தாரக மந்த்ராய நம:
344.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்யாகராஜாய நம:
345.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீர்த்தாய நம:
346.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீவ்ராய நம:
347.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீக்ஷ்ணாய நம:
348.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்ருப்தாய நம:
349.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்ரயீமயாய நம:
350.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்ரிகாலக்ஞாய நம:
351.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்ரிகுணாத்மகாய நம:
352.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்ரிலோகாத்மனே நம:
353.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்ரிமூர்த்தயே நம:
354.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்ரிலோகா நிருத்தகதயே நம:
355.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்ரிவிக்ரமாய நம:
356.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்ரைலோக்ய நாதாய நம:
357.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தேஜோமயாய நம:
358.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தேஜ ஸ்வரூபாய நம:
359.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தேஜோ மூர்த்தயே நம:
360.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தத்தாத்ரேயாய நம:
361.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்சனீயாய நம:
362.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தயாபராய நம:
363.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தயா ஸாகராய நம:
364.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தயா நிதயே நம:
365.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்பண சோபிதாய நம:
366.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தாத்ரே நம:
367.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தாக்ஷிண்ய மூர்த்தயே நம:
368.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தான சீலாய நம:
369.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தான சூராய நம:
370.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தான ப்ரியாய நம:
371.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தான தர்ம பராய நம:
372.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தாமோதராய நம:
373.ஓம் ஸ்ரீ சாயி திகம்பராய நம:
374.ஓம் ஸ்ரீ சாயி திவ்யக்ஞாய நம:
375.ஓம் ஸ்ரீ சாயி திவ்ய ரூபாய நம:
376.ஓம் ஸ்ரீ சாயி திவ்ய ஸுந்தராய நம:
377.ஓம் ஸ்ரீ சாயி திவ்யாய நம:
378.ஓம் ஸ்ரீ சாயி திவஸ் பதயே நம:
379.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீன தயாளவே நம:
380.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீன பந்தவே நம:
381.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீன ஜன போஷணாய நம:
382.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீன ஸந்தாப நாசனாய நம:
383.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீன பாலகாய நம:
384.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீனோத்தரணாய நம:
385.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீர்க வ்ரதாய நம:
386.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீர்க த்ருஷ்டயே நம:
387.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தீப்தாய நம:
388.ஓம் ஸ்ரீ சாயி து:க சமனாய நம:
389.ஓம் ஸ்ரீ சாயி துராதர்ஷாய நம:
390.ஓம் ஸ்ரீ சாயி துர்லபாய நம:
391.ஓம் ஸ்ரீ சாயி துஸ்வப்ன நாசனாய நம:
392.ஓம் ஸ்ரீ சாயி துஷ்ட ஜனோத்தரணாய நம:
393.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்ருட வ்ரதாய நம:
394.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தேவ வினுதாய நம:
395.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தேவ பராத்பராய நம:
396.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தேவ தேவாய நம:
397.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தேவகிரிஸுத ஸாயி நாதாய நம:
398.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தைவக்ஞாய நம:
399.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தைத்ய ஹாரிணே நம:
400.ஓம் ஸ்ரீ சாயி த்வாரகாமாயி வாஸினே நம:
401.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தோஷ நிவாரணாய நம:
402.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தனபதயே நம:
403.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தனமாங்கல்ய தாயகாய நம:
404.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தன தான்ய தாயகாய நம:
405.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தனாத்யக்ஷாய நம:
406.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தன்யாய நம:
407.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்ம பராய நம:
408.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்ம சாரிணே நம:
409.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்ம தத்பராய நம:
410.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்ம போஷகாய நம:
411.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்ம ஸ்தாபகாய நம:
412.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்ம பராயணாய நம:
413.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்ம சாஸ்த்ரக்ஞாய நம:
414.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்ம ஹேதவே நம:
415.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்ம க்ருதே நம:
416.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்ம ப்ரதிஷ்டாபகாய நம:
417.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்மிஷ்டாய நம:
418.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தர்மேஸ்வராய நம:
419.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தரா தராய நம:
420.ஓம் ஸ்ரீ சாயி துரந்தராய நம:
421.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நடன மனோஹராய நம:
422.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நடேசாய நம:
423.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நமசிவாய நம:
424.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நய பய லீலாய நம:
425.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நரக வினாசனாய நம:
426.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நர நாராயணாய நம:
427.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நரஸிம்ஹாய நம:
428.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நவனீத நடாய நம:
429.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நவனீத விக்ரஹாய நம:
430.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நாக சாயினே நம:
431.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நாத பிந்தவே நம:
432.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நாத ஸ்வரூபாய நம:
433.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நாதாநந்தாய நம:
434.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நாத பராத்பராய நம:
435.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நானா ரூபாய நம:
436.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நானா பாஷா விதக்தாய நம:
437.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நானா சாஸ்த்ர பண்டிதாய நம:
438.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நானா சாஸ்த்ர விதுஷே நம:
439.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நானா க்ஷேத்ர வாஸினே நம:
440.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நாம ரக்ஷா பராயணாய நம:
441.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நாரதீய பக்தி போதகாய நம:
442.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிகம ஸ்துதாய நம:
443.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நித்ய ரஞ்ஜனாய நம:
444.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நித்ய சுத்தாய நம:
445.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நித்யானந்தாய நம:
446.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நித்ய புஷ்டாய நம:
447.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நித்ய வைபவாய நம:
448.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நித்யோத்ஸவாய நம:
449.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிபானனாய நம:
450.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிரவத்யாய நம:
451.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிரஞ்ஜனாய நம:
452.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிரஹங்காராய நம:
453.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிராகாராய நம:
454.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிராதங்காய நம:
455.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிராமயாய நம:
456.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிராஸ்ரயாய நம:
457.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிராலம்பாய நம:
458.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிருபத்ரவாய நம:
459.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிர்குணாய நம:
460.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிர்ஜராய நம:
461.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிர்மலாய நம:
462.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிர்விகாராய நம:
463.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிர்விகல்பாய நம:
464.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிச்சலாத்மனே நம:
465.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிச்சல தத்வாய நம:
466.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிஷ் களங்காய நம:
467.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிஷ் ப்ரபஞ்சாய நம:
468.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நிஸ்ஸங்காய நம:
469.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நீலக்ரீவாய நம:
470.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நீலகண்டாய நம:
471.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நீரஜாக்ஷாய நம:
472.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நீல மேக ச்’யாமளாய நம:
473.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ந்ருத்ய லோலாய நம:
474.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ந்ருத்ய ஸுந்தராய நம:
475.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நேத்ரானந்த பரிதாய நம:
476.ஓம் ஸ்ரீ சாயி நைக ரூபாய நம:
477.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ந்யஸ்த தேஹ பஹிஸ்ஸஞ்சாரிணே நம:
478.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பங்கஜ நயனாய நம:
479.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பண்டித பண்டிதாய நம:
480.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பதித பாவனாய நம:
481.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பத்ம புரீசாய நம:
482.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பத்ம தள நேத்ராய நம:
483.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பத்மநாபாய நம:
484.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பர்த்தி விஹாராய நம:
485.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பர்த்தி க்ராமோத்பவாய நம:
486.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பர்த்தி புரீசாய நம:
487.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பர்த்தி க்ஷேத்ர நிவாஸினே நம:
488.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பஞ்சாக்ஷராய நம:
489.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பர ப்ரஹ்மணே நம:
490.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரமாத்மனே நம:
491.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரமேஸ்வராய நம:
492.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபாய நம:
493.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரமைஸ்வர்ய காரணாய நம:
494.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரம பவித்ராய நம:
495.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரமானந்த மூர்த்தயே நம:
496.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரமார்த்தாய நம:
497.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரஞ்ஜ்யோதிஷே நம:
498.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரப்ரகாசாய நம:
499.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பர ஹிதாய நம:
500.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரம ஸ்பஷ்டாய நம:
501.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பராத்பராய நம:
502.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பராசக்தி பரிக்ரஹாய நம:
503.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரிபாலகாய நம:
504.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரோக்ஷ ப்ரியாய நம:
505.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரோபகார தத்பராய நம:
506.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பவித்ராய நம:
507.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பசுபதயே நம:
508.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பாண்டுரங்காய நம:
509.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பாப விதூராய நம:
510.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பாப ஹாரிணே நம:
511.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பாவனாய நம:
512.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பிங்களாய நம:
513.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பீடா பரிஹாரிணே நம:
514.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புராதனாய நம:
515.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புராண புருஷாய நம:
516.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புருஷோத்தமாய நம:
517.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புரோகமாய நம:
518.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புட்டபர்த்தி சாப விமோசகாய நம:
519.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புட்டபர்த்தி பல புஷ்டி ப்ரஸாதாய நம:
520.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புண்யாய நம:
521.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புண்டரீகாக்ஷாய நம:
522.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புண்ய க்ருதே நம:
523.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புண்ய புருஷாய நம:
524.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புண்ய பல ப்ரதாய நம:
525.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புண்ய விவர்த்தனாய நம:
526.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புண்யஸ்ரவண கீர்த்தனாய நம:
527.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புண்ய பராயணாய நம:
528.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புலக பூஷணாய நம:
529.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பூர்ணாய நம:
530.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பூர்ண போதாய நம:
531.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பூர்ணானந்தாய நம:
532.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பூஜ்யாய நம:
533.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பூர்வஜாய நம:
534.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரகாசாத்மனே நம:
535.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரக்ரஹாய நம:
536.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரத்யக்ஷாய நம:
537.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரத்யக்ஷ மூர்த்தயே நம:
538.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரதான புருஷாய நம:
539.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரணவாய நம:
540.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரணவ நாதாய நம:
541.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரணவ ஸ்வரூபாய நம:
542.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரணவாநந்தாய நம:
543.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரணதார்த்தி ஹராய நம:
544.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரசாந்தாய நம:
545.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரசாந்த மானஸாய நம:
546.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரசாந்தி ரக்ஷகாய நம:
547.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரசாந்தி நிலய வாஸினே நம:
548.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரசாந்தி நிலய நிர்மாத்ரே நம:
549.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரஸாத முகாய நம:
550.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரஸன்ன ரூபாய நம:
551.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரபன்னார்த்தி ஹராய நம:
552.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரஸாரித ஹஸ்த ஸர்வ ஸாமக்ரயே நம:
553.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரளயகாரகாய நம:
554.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ராணாய நம:
555.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ராணதாய நம:
556.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ராக்ஞாய நம:
557.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரியாய நம:
558.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரிய தர்சனாய நம:
559.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரீதி வர்தனாய நம:
560.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரேம ப்ரதாய நம:
561.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரேம மூர்த்தயே நம:
562.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரேம ஸ்வரூபாய நம:
563.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரேமாத்மனே நம:
564.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரேம சாயி நாதாவதார ப்ரதிக்ஞாய நம:
565.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பலதாயகாய நம:
566.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பந்த விமோசனாய நம:
567.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பலப்ரமதனாய நம:
568.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பலிஷ்டாய நம:
569.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பஹுரூப விஸ்வ மூர்த்தயே நம:
570.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பிந்து வாஸினே நம:
571.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பீஜாய நம:
572.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரஹ்ம ரூபாய நம:
573.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரஹ்ம விவர்தனாய நம:
574.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரஹ்மசாரிணே நம:
575.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரஹ்மானந்தாய நம:
576.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரஹ்மேச விஷ்ணு ரூபாய நம:
577.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரஹ்மோபதேச கர்த்ரே நம:
578.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ரஹ்மணே நம:
579.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ருஹச்சக்தி தனுர்தராய நம:
580.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ராஹ்மண ப்ரியாய நம:
581.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த ப்ரியாய நம:
582.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த வத்ஸலாய நம:
583.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த மந்தாராய நம:
584.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த ஜன லோலாய நம:
585.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த ஜன ஹ்ருதய விஹாரிணே நம:
586.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த ஹ்ருத் வாஸினே நம:
587.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த ஜன ஹ்ருதயாலயாய நம:
588.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த பராதீனாய நம:
589.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த முக்திப்ரதாய நம:
590.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த ரோதனா நிக்ரஹந்த்ரே நம:
591.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த சக்தி ப்ரதாய நம:
592.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்த ஸுப்ரியாய நம:
593.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தாபீஷ்டதாயகாய நம:
594.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தாபீஷ்ட வரதாய நம:
595.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தாபீஷ்ட தேவதா மூர்த்தயே நம:
596.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தானுக்ரஹ மூர்த்தயே நம:
597.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தாவன ஸமர்த்தாய நம:
598.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தாவன ப்ரதிக்ஞாய நம:
599.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தாபீஷ்ட காம்ய பலப்ரதாய நம:
600.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தி ஞானப்ரதாய நம:
601.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தி ஞானப்ரதீபாய நம:
602.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பக்தி விவர்த்தனாய நம:
603.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பகவதே நம:
604.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பஜனப்ரியாய நம:
605.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பரத்வாஜ ருஷி கோத்ராய நம:
606.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பவ நாசனாய நம:
607.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பவன தாயகாய நம:
608.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பவரோக ஹராய நம:
609.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பவபந்த விமோசனாய நம:
610.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பவதாப ஹராய நம:
611.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பவபய பஞ்ஜனாய நம:
612.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பவபய ஹராய நம:
613.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பவ்யாய நம:
614.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பஸ்மதாய நம:
615.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பஸ்மாவிர்பாவ ஹஸ்தாய நம:
616.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பஸ்மோத்தூளித விக்ரஹாய நம:
617.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பஸ்மோத்தூளித ஸர்வாங்காய நம:
618.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பாகவதப்பிரியாய நம:
619.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பாக்ய வர்த்தனாய நம:
620.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பாவாய நம:
621.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பாஸ்கராய நம:
622.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பிஷக்வராய நம:
623.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புவனேஷ்வராய நம:
624.ஓம் ஸ்ரீ சாயி புக்தி முக்தி ஸ்வர்க்காபவர்க தாயகாய நம:
625.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பூதாவாஸாய நம:
626.ஓம் ஸ்ரீ சாயி பூதபவிஷ்யத் பாவ வர்ஜிதாய நம:
627.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ராந்தி நாசனாய நம:
628.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ப்ராஜிஷ்ணவே நம:
629.ஓம் ஸ்ரீ சாயி போஜ்ய ப்ரதாய நம:
630.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மங்கள ப்ரதாய நம:
631.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மங்கள தாயகாய நம:
632.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மங்கள ஸூத்ர தாயகாய நம:
633.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தந்த்ர விசாரதாய நம:
634.ஓம் ஸ்ரீ சாயி தந்த்ர வித்யாய நம:
635.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மந்த்ர ஸாராய நம:
636.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மந்த்ராய நம:
637.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மந்தஸ்மித ப்ரபாகராய நம:
638.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மந்தஹாஸ வதனாய நம:
639.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மகார ரூபாய நம:
640.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மத நாசனாய நம:
641.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மதுராய நம:
642.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மதுர வசனாய நம:
643.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மதுஸூதனாய நம:
644.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மனோஹராய நம:
645.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மனோரத பலப்ரதாய நம:
646.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மனோவாகதீதாய நம:
647.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மன்மத ரூபாய நம:
648.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹதே நம:
649.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹாதேவாய நம:
650.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹனீய குணாத்மனே நம:
651.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹாக்ரமாய நம:
652.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹா தேஜஸ்வினே நம:
653.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹா சக்தயே நம:
654.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹா ஹ்ருதயாய நம:
655.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹா நிதயே நம:
656.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹிமாத்மனே நம:
657.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹேஸ்வராய நம:
658.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹாதயாய நம:
659.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மஹோதாராய நம:
660.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மாதா பித்ரு குரு ரூபாய நம:
661.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மாத்ஸர்ய நாசகாய நம:
662.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மாதவ தத்வ ரூபாய நம:
663.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மாதவாய நம:
664.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மானவ தத்வ ரூபாய நம:
665.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மான ஸம்ரக்ஷகாய நம:
666.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மான்யாய நம:
667.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மாயாதீதாய நம:
668.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மாயா ரஹிதாய நம:
669.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மாயா நாசனாய நம:
670.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மாயா விமோசனாய நம:
671.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மாயா மானுஷ ரூபாய நம:
672.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மார ஜனகாய நம:
673.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மார்க பந்தவே நம:
674.ஓம் ஸ்ரீ சாயி முக்தி ப்ரதாய நம:
675.ஓம் ஸ்ரீ சாயி முனி ப்ரியாய நம:
676.ஓம் ஸ்ரீ சாயி முனி ஜன ஸேவிதாய நம:
677.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மூர்த்தி த்ரய ஸ்வரூபாய நம:
678.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மூலாதாராய நம:
679.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மூல ப்ரக்ருதயே நம:
680.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ம்ருக ப்ரியாய நம:
681.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:
682.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மோஹன ரூபாய நம:
683.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மோஹ நாசனாய நம:
684.ஓம் ஸ்ரீ சாயி மோக்ஷ தாயகாய நம:
685.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யக்ஞேஸ்வராய நம:
686.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யக்ஞ கோப்த்ரே நம:
687.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யக்ஞ புருஷாய நம:
688.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யக்ஞ ஸம்ரக்ஷகாய நம:
689.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யசஸே நம:
690.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யசஸ்வினே நம:
691.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யச: காய சீர்டி மூர்த்தயே நம:
692.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யமசிக்ஷா நிவாரணாய நம:
693.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யமுனா தீர விஹாரிணே நம:
694.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யக்ஷ கின்னர கந்தர்வ ஸ்துத்யாய நம:
695.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யோக நிதயே நம:
696.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யோக க்ஷேம தத்பராய நம:
697.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யோக க்ஷேம ப்ரதாய நம:
698.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யோகேஸ்வராய நம:
699.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யோகீஸ்வர வந்திதாய நம:
700.ஓம் ஸ்ரீ சாயி யோக்யாய நம:
701.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ரங்க நாதாய நம:
702.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ரஜ ஸத்வ குணான்விதாய நம:
703.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ரத்னாகர வம்சோத்பவாய நம:
704.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ரமணீயாய நம:
705.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ரமாய நம:
706.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ரம்ய ரூபாய நம:
707.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ராகத்வேஷ விநாசகாய நம:
708.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ராகவாய நம:
709.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ராஜு வம்ச ஜனிதாய நம:
710.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ராஜீவ லோசனாய நம:
711.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ராமாய நம:
712.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ராம கிருஷ்ண சிவ நாம ஸ்வரூபாய நம:
713.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ராமலிங்காய நம:
714.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ருத்ராய நம:
715.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ருத்ராக்ஷ ப்ரஸாதகாய நம:
716.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ரூப லாவண்ய விக்ரஹாய நம:
717.ஓம் ஸ்ரீ சாயி ரோக நாசனாய நம:
718.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லக்ஷ்மண ரூபாய நம:
719.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லக்ஷ்மீ ப்ரஸாதகாய நம:
720.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லாவண்ய ரூபாய நம:
721.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லிங்காதிஷ்டானோதராய நம:
722.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லீலா மானுஷ விக்ரஹாய நம:
723.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லீலா ப்ரதர்சகாய நம:
724.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோக நாதாய நம:
725.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோக பாந்தவாய நம:
726.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோக ரக்ஷா பராயணாய நம:
727.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோக சோக விநாசகாய நம:
728.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோக வந்திதாய நம:
729.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோக பூஜ்யாய நம:
730.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோகாத்யக்ஷாய நம:
731.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோப நாசனாய நம:
732.ஓம் ஸ்ரீ சாயி லோஹிதாக்ஷாய நம:
733.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வந்த்யாய நம:
734.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வம்ச வர்தனாய நம:
735.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வரதாய நம:
736.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வர ப்ரஸாதகாய நம:
737.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வரசீலாய நம:
738.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வரகுணாய நம:
739.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வரிஷ்டாய நம:
740.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வரேண்யாய நம:
741.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வஸ்யாய நம:
742.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வஸுப்ரதாய நம:
743.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வாகீஸ்வராய நம:
744.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வாசஸ்பதயே நம:
745.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வாமனாய நம:
746.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வாஸுதேவாய நம:
747.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விகல்ப பரிவர்ஜிதாய நம:
748.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விக்ன விநாசகாய நம:
749.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விக்னேஸ்வராய நம:
750.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விசேதனாய நம:
751.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விதீர்ணாம்ருத பிந்தவே நம:
752.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விதேஹ ஸஞ்சாரிணே நம:
753.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வித்யா தாயினே நம:
754.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வித்யாலங்கார பூஷிதாய நம:
755.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வித்யாரம்ப மூர்த்தயே நம:
756.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விதுஷே நம:
757.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வித்யாதராய நம:
758.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விநாயகாய நம:
759.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விநதாய நம:
760.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விப்ர ப்ரியாய நம:
761.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விப்ராய நம:
762.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விபுத ப்ரியாய நம:
763.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விபுதாஸ்ரயாய நம:
764.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விமலாய நம:
765.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விரூபாக்ஷாய நம:
766.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விஸால ஹ்ருதயாய நம:
767.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விஸாலாக்ஷாய நம:
768.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விசிஷ்டாய நம:
769.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விசுத்தாத்மனே நம:
770.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விஸ்வம்பராய நம:
771.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விஸ்வ மூர்த்தயே நம:
772.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விஸ்வ கர்மணே நம:
773.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விஸ்வேஸ்வராய நம:
774.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விஸ்மய ரூபாய நம:
775.ஓம் ஸ்ரீ சாயி விஷ்ணவே நம:
776.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வீணாகான ப்ரியாய நம:
777.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வ்ருத்தி ஸம்ஸ்காரய நம:
778.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வ்ருந்தாவன ஸஞ்சாரிணே நம:
779.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வ்யக்த வேதாய நம:
780.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வ்யாக்யாத தேவாய நம:
781.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வ்யாபகாய நம:
782.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேங்கடேச ரமணாய நம:
783.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேத புருஷாய நம:
784.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேத க்ருதே நம:
785.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேத கர்பாய நம:
786.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேத வேத்யாய நம:
787.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேத ஸாராய நம:
788.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேத வேதாந்த தத்வார்தாய நம:
789.ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேத வித்வத் ஸம்ரக்ஷகாய நம:
790. ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேத சாஸ்த்ர இதிஹாஸ வ்யுத்பத்தயே நம:
791. ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேதாத்மனே நம:
792. ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேதாங்காய நம:
793. ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேதாதீஸ்வராய நம:
794. ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேதாந்த ஸாராய நம:
795. ஓம் ஸ்ரீ சாயி வேதாந்த விமலாய நம:
796. ஓம் ஸ்ரீ சாயி வைகுண்ட பதயே நம:
797. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சக்திதராய நம:
798. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சக்திப்ரதாய நம:
799. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சங்கராய நம:
800. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சத்ரு மர்தனாய நம:
801. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சத்ருப்ரதாப நிதனாய நம:
802. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சரவணாய நம:
803. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சரண்யாய நம:
804. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சரணாகத வத்ஸலாய நம:
805. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சரணாகத த்ராணாய நம:
806. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சரணாகத தத்பராய நம:
807. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சரணாகத போஷணாய நம:
808. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சசிசேகராய நம:
809. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாந்தாய நம:
810. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாந்தாகாராய நம:
811. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாந்தமூர்த்தயே நம:
812. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாந்த மானஸாய நம:
813. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாந்த ஸ்வரூபாய நம:
814. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாந்த ஜனப்ரியாய நம:
815. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாந்தி தாயகாய நம:
816. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாந்தி தேவாய நம:
817. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சாஸ்வதாய நம:
818. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சிவாய நம:
819. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சிவசங்கராய நம:
820. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நம:
821. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சிஷ்ட பரிபாலகாய நம:
822. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுத்தாய நம:
823. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுத்த ஸ்படிக ரூபாய நம:
824. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுத்த ஸத்வஸ்திதாய நம:
825. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுத்த ஞான மார்க தர்சகாய நம:
826. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுபாய நம:
827. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுபதாய நம:
828. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுபாங்காய நம:
829. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுப்ர மார்க ப்ரதாய நம:
830. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுப்ர வஸ்த்ராய நம:
831. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சூன்ய மண்டல மத்யஸ்திதாய நம:
832. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சூன்ய மண்டல வாஸினே நம:
833. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்ருதி ஸாகராய நம:
834. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்ருதி ஸம்பன்னாய நம:
835. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சேஷ ஸாயினே நம:
836. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சோக நாசனாய நம:
837. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சோபனாய நம:
838. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்யாம ஸுந்தராய நம:
839. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்ரேஷ்டாய நம:
840. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்ரேயோவஹாய நம;
841. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்ரீதராய நம:
842. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஷண்முகாய நம:
843. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சிர்டி ஸாயி முர்த்தயே நம:
844. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சிர்டி ஸாயி அபேத சக்த்யாவதாராய நம:
845. ஓம் ஸ்ரீ சாயி சிர்டி புர நாதாய நம:
846. ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ஷமாதராய நம:
847. ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ஷயாபஹாராய நம:
848. ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ஷயவ்ருத்தி வினிர்முக்தாய நம:
849. ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ஷாத்ர நாசகாய நம:
850. ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ஷாம நிவாரிணே நம:
851. ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ஷாம வர்ஜிதாய நம:
852. ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ஷிப்ர ப்ரஸாதாய நம:
853. ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ஷேம ப்ரதாயகாய நம:
854. ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ஷேத்ரக்ஞாய நம:
855. ஓம் ஸ்ரீ சாயி க்ஷேத்ர பாலகாய நம:
856. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸங்கட ஹராய நம:
857. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸங்கீர்த்தன ப்ரியாய நம:
858. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸங்கீத ஸந்த்ருப்தாய நம:
859. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸந்த்ருப்தாய நம:
860. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸந்தேஹ நிவாரிணே நம:
861. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸம்பூர்ணாய நம:
862. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸம்ஸார து:க க்ஷயகராய நம:
863. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸகலாகம பாரகாய நம:
864. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸகல ஸம்சய ஹராய நம:
865. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸகல தத்வ போதகாய நம:
866. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸச்சிதாத்மனே நம:
867. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸச்சிதானந்தாய நம:
868. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்கந்தாய நம:
869. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத் பராயணாய நம:
870. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத் புருஷாய நம:
871. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸதாங்கதயே நம:
872. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்யாய நம:
873. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய நாராயணாய நம:
874. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய ஞான மயாய நம:
875. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய ப்ரியாய நம:
876. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய வ்ரதாய நம:
877. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய தர்ம பராயணாய நம:
878. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய ஸங்கல்பாய நம:
879. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய வாஸாய நம:
880. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய ஸந்தாய நம:
881. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய வசஸே நம:
882. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்யானந்த ஸ்வரூபாய நம:
883. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய தத்வ போதகாய நம:
884. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய சிவ ஸுந்தர ரூபாய நம:
885. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய ஸ்வபாவாய நம:
886. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ய ரூபாய நம:
887. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்வ சிந்தகாய நம:
888. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத்ஸங்க பூஜிதாய நம:
889. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸதானந்தாய நம:
890. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸதா பக்த சிந்தனாய நம:
891. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸதா சிவாய நம:
892. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸத் குரவே நம:
893. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸனகாதி முனி ஸ்துத்யாய நம:
894. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸனாதனாய நம:
895. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸனாதன தர்ம போதகாய நம:
896. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸனாதன ஸாரதயே நம:
897. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸன்னிவாஸாய நம:
898. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸன்முனி சரணாய நம:
899. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸந்யாஸினே நம:
900. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸமர்த்தாய நம:
901. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸமபாவாய நம:
902. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸம த்ருஷ்டயே நம:
903. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸமரஸ குணாய நம:
904. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸமரஸ ஸம்பன்னாய நம:
905. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸமரஸ ஸன்மார்க ஸ்தாபனாய நம:
906. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸமஸ்த தோஷ பரிக்ரஹணாய நம:
907. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸமாதான தத்பராய நம:
908. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸரஸாய நம:
909. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வாத்மனே நம:
910. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ ஜன ப்ரியாய நம:
911. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ லோக பூஜ்யாய நம:
912. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ சக்தி மூர்த்தயே நம:
913. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ வித்யாதிபாய நம:
914. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ ஸங்க பரித்யாகினே நம:
915. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ பய நிவாரிணே நம:
916. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ தேவதாய நம:
917. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ புண்ய பல ப்ரதாயினே நம:
918. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ ஹ்ருத் வாஸினே நம:
919. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ பாப க்ஷயகராய நம:
920. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ விக்ன விநாசனாய நம:
921. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ ரோக நிவாரிணே நம:
922. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ ஸஹாயாய நம:
923. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ பாதா ஹராய நம:
924. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ து:க ப்ரசமனாய நம:
925. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ கஷ்ட நிவாரகாய நம:
926. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ மங்களகராய நம:
927. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ ஸித்தி ப்ரதாய நம:
928. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ மத ஸம்மதாய நம:
929. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ லக்ஷண ஸம்பன்னாய நம:
930. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ விக்யாதாய நம:
931. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ ஸம்வர்த்தகாய நம:
932. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வ தேவதா மூர்த்தயே நம:
933. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வக்ஞாய நம:
934. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வாபீஷ்ட ப்ரதாய நம:
935. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வாதாராய நம:
936. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வாந்தர்யாமினே நம:
937. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸர்வேஸ்வராய நம:
938. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸஹஜாத்மனே நம:
939.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸாதகானுக்ரஹ வடவ்ருக்ஷ ப்ரதிஷ்டாபகாய நம:
940.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸாதனா ப்ரேரகாய நம:
941.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸாது வர்த்தனாய நம:
942.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸாது ஜன போஷகாய நம:
943.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸாது மானஸ சோபிதாய நம:
944.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸாது மானஸ பரிசோதகாய நம:
945.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸாது ஜன ரக்ஷகாய நம:
946.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸாம கான ப்ரியாய நம:
947.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸாரஸாக்ஷாய நம:
948.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸாக்ஷாத்காராய நம:
949.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸித்தார்த்தாய நம:
950.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸித்தி ரூபாய நம:
951.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸித்த ஸங்கல்பாய நம:
952.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸித்த ஸங்க ஸமன்விதாய நம:
953.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸித்தேஸ்வராய நம:
954.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸித்தி ப்ரதாய நம:
955.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுந்தர வதனாய நம:
956.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுந்தர ரூபாய நம:
957.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுகுமாராய நம:
958.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுகதாய நம:
959.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுதர்சனாய நம:
960.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுப்ரஸாதாய நம:
961.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுப்ரதீபாய நம:
962.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுபகராய நம:
963.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுமுகாய நம:
964.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுமனோஹராய நம:
965.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுரவராய நம:
966.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுரோத்தமாய நம:
967.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுலப ப்ரசன்னாய நம:
968.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுலோசனாய நம:
969.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுஜன பாலாய நம:
970.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுப்ரஹ்மண்யாய நம:
971.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுஹ்ருஷ்ட சித்தாய நம:
972.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸுசீலாய நம:
973.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸூக்ஷ்மாய நம:
974.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி லயாய நம:
975.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹரணாய நம:
976.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸோமஸ்கந்தாய நம:
977.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்வப்ரகாசாய நம:
978.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்வயம்புவே நம:
979.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்வேச்சோத் பாதித அம்ருத கலசாய நம:
980.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்தவ்யாய நம:
981.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்திராய நம:
982.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம ப்ரதர்சகாய நம:
983.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஸ்தோத்ராய நம:
984.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஹம்ஸாய நம:
985.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஹரி ப்ரியாய நம:
986.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஹரி ஸ்வரூபாய நம:
987.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஹரி ஹராய நம:
988.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஹரி கேசாய நம:
989.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஹ்தகராய நம:
990.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஹிரண்மயாய நம:
991.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஹிரண்ய கர்ப்பாய நம:
992.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஹ்ருதய விஹாரிணே நம:
993.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஹ்ருதய க்ரந்தி சேதகாய நம:
994.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஹ்ருஷீகேசாய நம:
995.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான மூர்த்தயே நம:
996.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான ஸ்வரூபாய நம:
997.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான ப்ரகாசாய நம:
998.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞானாவதாராய நம:
999.   ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான கம்யாய  நம:
1000.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான மஹா நிதயே நம:
1001.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான ஸித்திதாய நம:
1002. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான வைராக்யாய நம:
1003.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான சக்ஷுஷே நம:
1004.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான மார்க ப்ரதர்சகாய நம:
1005. ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான நேத்ர ஸம்யுதாய நம:
1006.  ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞானேஸ்வராய நம:
1007.   ஓம் ஸ்ரீ சாயி ஞான விக்ஞான சோபிதாய நம:
1008.   ஓம் ஸ்ரீ பகவான் ஸத்ய ஸாயி ஸர்வலோக நாதாய நம:   

ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:


// ஸமஸ்த லோகா: ஸுகினோ பவந்து //

1 கருத்து:

  1. தினசரி படிக்க மிகவும் உதவியாகயிருக்கிறது சுவாமிக்கு நமஸ்காரம்

    பதிலளிநீக்கு